TÁMOP-4.1.2.E-15/1/KONV-2015-0002 - Képzések

Angol szaknyelvi képzés testnevelőknek

PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

A TÁMOP-4.1.2.E-15 pályázat keretében fejlesztett pedagógus továbbképzési program a részt vevő testnevelők számára korszerű angol szaknyelvi ismereteket közvetít, angol szaknyelvi kommunikációs kompetenciákat fejleszt és stratégiákat gyakoroltat be, melyeket majd a program befejeztével sokrétű szakmai munkájukban magas szinten és hatékonyan tudnak használni. A továbbképzés nagy hangsúlyt fektet a korszerű, tanulóközpontú módszerek alkalmazására, az oktatásában a nemzetközileg elismert és leggyakrabban használt metodikákat, nevezetesen a projekt alapú tanulás, valamint a tartalom és nyelvintegrált oktatás módszerét mutatja be és gyakoroltatja. Kreatív gyakorlatokkal, szószedetekkel segíti a szakma nemzetköziesítését, a testnevelés angol nyelven történő oktatását, az angol nyelvű óravezetést. A sporttal összefüggő legjelentősebb témák – sportágak, sportesemények, anatómia, sportélettan, sportpszichológia, sportturizmus - áttekintésén túlmenően a program a résztvevőkben fel kívánja ébreszteni az élethosszig tartó tanulás igényét, illetve felkészíti őket az igényes, autonóm nyelvtanulásra is.

A programban résztvevők betekintést nyerhetnek az angol nyelvű szakirodalomba, cikkeket olvashatnak és értelmezhetnek, angol nyelvű prezentációt készíthetnek, illetve segítséget kapnak nemzetközi kapcsolatok kialakításához és fenntartásához, sport témájú nemzetközi pályázatok megírásához és lebonyolításához is. 


Edző

ALAPKÉPZÉSI SZAK

A képzés célja edzők képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek és készségek birtokában képesek utánpótlás és felnőtt sportolók edzésfolyamatának tervezésére és végrehajtására, a sportolók kiválasztására, személyiségük fejlesztésére és teljesítményük fokozására. Rendelkeznek olyan megfelelő koordináló, szintetizáló képességekkel, mellyel a sportszervezetek sportszakmai munkájának irányítását, szervezését, ellenőrzését képesek ellátni. Kompetenciáik birtokában alkalmasak a különböző korosztályok munkájának összehangolására, a korosztályos vagy a felnőtt válogatottak magas szintű sportági szakmai felkészítésére és versenyeztetésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • sporttudomány
 • egészségtudomány
 • neveléstudomány és pszichológia
 • társadalomtudományok
 • szervezés és vezetéstudományok.

Gyógytestnevelés óvodapedagógusoknak, tanítóknak, testnevelőknek

PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

A TÁMOP-4.1.2.E-15 pályázat keretében fejlesztett pedagógus továbbképzési program bemutatja a sajátos testnevelési szükségletű 3-12 éves gyermek testi, lelki és értelmi fejlődését figyelembe vevő módszerek hatékony alkalmazását a testnevelés terén. A résztvevők felkészítést kapnak a gyógytestnevelés törvényi hátterével, a közoktatásban szereplők pedagógiai munkájához kapcsolódó prevenciós és korrekciós tevékenység jelentőségével kapcsolatosan.

Célja, hogy megismertesse a testi elváltozások és deformitások, valamint a belgyógyászati betegségek anatómiai, élettani hátterét, megelőzésének és kezelésének gyakorlatát. A résztvevők megtanulják az elváltozások, betegségek habilitációjának, rehabilitációjának, mozgás- és sportterápiájának alkalmazását a rendellenességek típusának és szintjének megfelelően. Felkészülnek az óvodás és kisiskolás korú gyermekek egészségmegőrzésével kapcsolatos preventív feladatok ellátására, illetve a már kialakult elváltozások korrigálására. A pedagógusok megismerkednek a gyógyúszás jelentőségével, helyével és szerepével a mozgásszervi, belgyógyászati betegségek rehabilitációjában, betekinthetnek gyógytestnevelők, gyógyúszást vezető szakemberek foglakozásaiba.


Sport- és rekreációszervezés

ALAPKÉPZÉSI SZAK

A képzés célja rekreációszervező és egészségfejlesztő, valamint sportszervező szakemberek képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek valamint készségek birtokában képesek fejlesztő és szervező szerep betöltésére a sport és a rekreáció területén. A fejlesztő és a szervező szereppel járó feladatokat a rekreációs aktivitás és a sporttevékenységek kínálta lehetőségeken keresztül a sportszervezetekben, az egészségügyi, szociális, nevelési-oktatási intézményekben, illetve civil szervezetekben látják el. Alkalmasak a rendelkezésre álló erőforrások tervezésére, vezetésére, valamint eligazodnak a sportra ható társadalmi és gazdasági tényezők és folyamatok között. Ismerik és alkalmazzák a fizikai aktivitás és a sporttevékenységek egészség- és életmódkultúrára gyakorolt komplex hatását, vezetési és szakterületi jártasságuk segítségével hozzájárulnak a sport, a rekreációs és a mentálhigiénés kultúra kialakításához, feltételeinek megteremtéséhez, illetve gazdagításához. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

 • sporttudomány (sportelmélet és sportági gyakorlat)
 • szervezés- és vezetéstudomány
 • gazdaságtudomány
 • egészségtudomány
 • társadalomtudomány
 • közismereti alapismeretek
 • rekreációszervezés, sportszervezés szabadon válaszható szakmai ismeretei.

a) rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirányon:

 • sporttudomány
 • egészségtudomány
 • rekreáció menedzsment

b) sportszervezés szakirányon:

 • sporttudomány
 • sportmenedzsment
 • gazdaságtudomány

Sportinformatika

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

A szakirányú továbbképzés célja, hogy az azt elvégzők a korábbi sportszakmai képzésben kialakított kompetenciáik szintjét megemelve, tudásukat elmélyítve, új ismeretanyaggal kiegészítve, szakmailag magasabb színvonalon láthassák el a sporttal kapcsolatos feladataikat, a háttérben a legmodernebb informatika eszközök felhasználásával, elemző, tervező, szervezőmunkájukban az adatok kinyerésével, feldolgozásával és elemzésével kapcsolatos tudással és kompetenciákkal gazdagodva.

A sportinformatika szakirányú képzés bemeneti feltételének megfelelő sportszakember a képzés során a sporttudományhoz kapcsolódó legkorszerűbb technika alkalmazására vonatkozó kompetenciákat szerez meg.

A szakon végzettek megszerzett kompetenciáik birtokában alkalmassá válnak arra, hogy gyakorló sportszakemberként a mindennapos feladataik ellátásába jobban be tudják vonni, kapcsolni az informatikai háttér által kihasználható lehetőségeket.

A Sportinformatika szakirányú továbbképzés célja a rendkívül dinamikusan fejlődő informatikai tudomány sporttudományon belüli, alkalmazott, közvetlenül gyakorlatorientált területének bemutatása. Cél továbbá bemutatni a sport lehető legszélesebb spektrumában fellelhető sportinformációs rendszereket, adatbázisokat, újabb kutatási irányokat, valamint a sportvezetőket támogató sportmenedzsment rendszereket is. A képzés elvégzése ezáltal is hozzájárul a sportszakmai munka minőségének fejlesztéséhez.

Kapcsolódó pályázat: